image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Lượt xem: 87
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; UBND quận Dương Kinh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”:

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; UBND quận Dương Kinh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”:

          1. Mục đích: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy tinh thần học tập, thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quận; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

          2. Yêu cầu: Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). Triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của các cấp, các ngành; xác định cụ thể trách nhiệm, thời hạn, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên theo dõi, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND quận.

          3.  Các chỉ tiêu thực hiện

          Giai đoạn 2022 - 2030, Kế hoạch xác định phấn đấu hoàn thành 8 chỉ tiêu; trong đó:

          - 5/8 chỉ tiêu thực hiện ở giai đoạn 2022-2025.

          - 3/8 chỉ tiêu thực hiện ở giai đoạn 2025-2030.

          4. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

          a) Nhóm nhiệm vụ thực hiện: Nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nhóm nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

          b) Nhóm giải pháp thực hiện: Nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành; nhóm các giải pháp hỗ trợ triển khai.

          5. Lộ trình triển khai

          a) Năm 2022: Trong tháng 5/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch triển khai Đề án.

          b) Năm 2023: Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất điều chỉnh các nội dung nhiệm vụ, giải pháp của Đề án trong trường hợp cần thiết.

          c) Năm 2025: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

          d) Hàng năm, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới